USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 84. 1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje wojewoda.
2. Wojewoda wydaje upoważnienie do przeprowadzania badań technicznych, jeżeli stacja kontroli pojazdów posiada wymagane warunki lokalowe, wyposażenie kontrolno-pomiarowe i techniczne oraz zatrudnia uprawnionego diagnostę.
3. Wojewoda przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie zgodności z wymaganiami, o których mowa w ust. 2, oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.
4. W razie stwierdzenia, że stacja kontroli pojazdów przestała spełniać wymagane warunki lub badania techniczne są przeprowadzane niezgodnie z przepisami, wojewoda może:
  1)  zażądać usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,
  2)  ograniczyć zakres badań technicznych,
  3)  cofnąć wydane upoważnienie.
5. Badanie techniczne przeprowadza uprawniony diagnosta.
6. Wojewoda wydaje uprawnienie diagnosty do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę oraz odbyła szkolenie zakończone egzaminem z pozytywnym wynikiem, w jednostce wyznaczonej przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
7. Wojewoda cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli stwierdzono:
  1)  przeprowadzenie przez niego badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania,
  2)  wydanie przez niego zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.
8. W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.
9. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
  1)  szczegółowe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne w określonym zakresie, wzory dokumentów związanych z uzyskaniem upoważnień do ich przeprowadzania oraz wzór upoważnienia,
  2)  szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów, program szkolenia i wzory dokumentów związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych,
  3)  wysokość opłat za przeprowadzenie badań technicznych.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.