Kurs instruktorów nauki jazdy kategorii AM,A1, A2, A, B, C

Chcesz pracować jako instruktor nauki jazdy?

Chcesz prowadzić własną SZKOŁĘ JAZDY?

Chcesz podjąć dodatkową pracę i szukasz pomysłu?

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz, żeby za kurs zapłacił Urząd Pracy?


5 Października (Sobota) godz. 12.00.
zgłoszenia na kurs przyjmujemy on-line lub codziennie o godz. 1630 w naszym biurze przy ul. Anieli Krzywoń 8A
wejście od tyłu marketu E.Leclerc(dawniej BILLA).

Ważna informacja!!

W przyszłym roku szkolenia takie będa mogły prowadzić tylko wybrane ośrodki szkolenia. W związku z powyższym cena tych szkoeń napewno znacznie wzrośnie

Będzie trudniej i będzie drożej

Nie czekaj więc aż zaostrzą się przepisy i trudniej będzie zdobyć ten niezwykle satysfakcjonujący zawód! Pracę możesz mieć zawsze, bo zawsze jest kogo uczyć – codziennie przybywa w Polsce nowych kierowców!

Instruktorze nauki jazdy kategorii A- zostań instruktorem AM i A2.

W dalszym ciągu nie jest całkowicie wyjaśnione czy możesz po 19 Stycznia 2013 roku szkolić kandydatów na kierowcow kategorii A2 i AM. Według ustawy o kierujących pojazdami instruktorem kategorii AM i A2 jest osoba, która zdała egzamin dla kandydata na instruktora kategorii A. Zapisz się na szkolenie i zdaj egzamin na nowych zasadach. Dzięki temu zostaniesz instruktorem kategorii AM iA2.

Uprawnienia po kursie:

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.

Zapisy przyjmujemy codziennie o godz. 1630
przy ul. Anieli Krzywoń 8A w Zielonej Górze
wejście od tyłu marketu E.Leclerc (dawniej BILLA)).

Wymagania w stosunku do kandydatów

Szkolenie dla kandydatów na instruktora nauki jazdy może rozpocząć osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie, - nie jest wymagana matura.
 • posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jako instruktor nauki jazdy,
 • nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,

Zgłoś chęć uczestnictwa w takim kursie on-line.

Co musisz mieć przy sobie aby zapisać się na kurs?:

 • zgłoszenie uczestnictwa w kursie – druk do pobrania również w naszym biurze.
 • dwie czytelne kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu - wydane przez punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym. Koszt to znaczek skarbowy za 50 PLN. Czas oczekiwania to 1-6 dni Gdzie zrobić w Zielonej Górze?
 • zaświadczenie o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - wydane przez Komendy Wojewódzkie Policji właściwe wg miejsca zamieszkania.

  Zanim pójdziesz do Komendy Policji to zrób przelew na konto:

  Urząd Miasta Zielona Góra
  PKO BP S.A. I Oddział Centrum w Zielonej Górze.
  nr rach. 37 1020 5402 0000 0102 0027 9190
  Tytuł przelewu: opłata za zaświadczenie o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - Twoje imie i nazwisko
  w wysokości 17 PLN. Czas oczekiwania to 1 dzień.Komenda Policji w Zielonej Górze?
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – jako instruktor nauki jazdy, Gdzie zrobić?
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jako instruktor nauki jazdy, Gdzie zrobić?
 • dwie czytelne kserokopia prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • min 400 PLN - zaliczka na poczet rozpoczynanego kursu.
Masz pytania? Dzwoń!
tel. 502 325 793
Tylko u nas po zakończonym kursie otrzymujesz darmowy roczny abonament w

Najczęściej zadawane pytania

Witam ! Mam pytanie. Czy posiadanie punktów karnych może przekreślić moje uczestnictwo w kursie na instruktora nauki jazdy ? Dziękuję proszę o szybką odpowiedź.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ((tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) instruktorem może być osoba, która m.in. nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W tej formule nie mieszczą się mandaty karne, o ile wykroczenia drogowe, za które je wymierzono nie były przedmiotem postępowania sądowego lub przed kolegium zakończonego warunkowym umorzeniem.


-Dzień dobry. Czy fakt bycia w rejestrze karnym pozwala mi o ubieganie się o uprawnienia instruktora jazdy jesli przewinienie nie dotyczy wykroczenia, przestępstwa dot ruchu drogowego -czy uprawnienia instruktora nauki jazdy pozwalą mi na prowadzenie własnej działalności dot. nauki jazdy,

Zgodnie z art. 105 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ((tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) instruktorem może być osoba, która m.in. nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jeśli chodzi o prowadzenie szkoły nauki jazdy to należy spełnić kilka warunków.

 • Zatrudnić (umowa o pracę) osobę z uprawnieniami instruktora nauki jazdy bądź jako właściclem szkoły posiadac takie uprawnienia.
 • Posiadać lub wynająć odpowiedni lokal i pomieszczenia biurowe na potrzeby prowadzenie ośrodka szkolenia.
 • Posiadać lub wynająć odpoweidni plac manewrowy.
 • Posiadać pojazd przystosowany na potrzeby nauki jazdy.


Witam. Robiłem taki kurs w innej szkole. Niestety nie zdałem dwukrotnie egzaminu państwowego. Jak wyglada, ile kosztuje i ile trwa u Was takie szkolenie dodatkowe, po którym będe mógl zapisać sie na kolejny egzamin?

Szkolenie dodatkowe po 2 niezdanych egzaminach obejmuje przedmiot, który nazywa się "praktyka instruktorska". Termin najbliższego szkolenia to ustalany indywidualnie. Cena takiego szkolenia to 600 PLN. W programie szkolenia dodatkowego dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy zawiera się:

 • organizacja zajęć — 4 godziny zajęć teoretycznych,
 • pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców lub motorniczych — z uwzgl´dnieniem różnych kategorii prawa jazdy na które prowadzone jest szkolenie,
 • prezentacja przez ka˝dego s.uchacza kursu co najmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych, o których mowa w lit. b — czas ka˝dej prezentacji 45 minut,
 • udział w charakterze obserwatora co najmniej w 20 zaj´ciach teoretycznych prowadzonych w ośrodku szkolenia,
 • pokaz przeprowadzenia 5 zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców w zakresie uprawnień objętych nauczaniem — pokaz prowadzi się 2 godziny na placu manewrowym i 3 godziny w ruchu miejskim,
 • udział w charakterze obserwatora w zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu miejskim w ośrodku szkolenia kierowców w liczbie godzin określonej w rozporządzeniu ministra infrastruktury.


Jeśli masz jakieś pytania to zadzwoń lub wyślij mailem na adres; biuro@speed.zgora.pl

Program szkolenia:

Zobacz Plan zajeć aktualnego kursu
 • Psychologia
  • psychologia ogólna,
  • charakterystyka słuchacza kursu.
  • psychologia komunikacji drogowej.
  • ocena predyspozycji kandydata na kierowcę
 • Technika i taktyka jazdy 5h - realizowane w ośrodku doskonalenia techniki jazdy
 • metodyka nauczania i etyka zawodowa
  • proces nauczania,
  • szkolenie dorosłych.
  • ocenianie kwalifikacji kandydata na kierowcę.
  • metodyka prowadzenia zajęć.
  • organizacja zajęć.
 • prawo o ruchu drogowym
  • problemy interpretacyjne przepisów ruchu drogowego,
  • omawianie wybranych zagadnień, których znajomość powinna być sprawdzana na kursie nauki jazdy.
 • technika kierowania i obsługa pojazdu
  • przygotowanie do jazdy,
  • mechanizmy sterowania pojazdem.
  • bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze.
  • zachowanie wobec innych uczestników ruchu.
  • przewidywanie zagrożeń.
  • dynamika i kultura jazdy.
  • czynności kontrolno-obsługowe pojazdu.
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • organy administracji państwowej zajmującej się problematyką ruchu drogowego,
  • akty prawne.
  • zatrzymywanie i cofanie uprawnień.
  • kontrola ruchu drogowego.
  • sankcje.
  • ubezpieczenia.
 • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia
  • rozpoczęcie działalności,
  • rozpoczęcie pracy instruktora.
  • zarządzanie ośrodkiem szkolenia.
  • prowadzenie dokumentacji.
  • nadzór.
  • techniki marketingowe dotyczące prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
 • praktyka instruktorska
  • organizacja zajęć,
  • pokazy przeprowadzania zajęć.
  • udział w charakterze obserwatora.

Poszukujemy wykładowców

poszukujemy wykładowców przedmiotów:

 • Metodyka nauczania
 • Psychologia
Wykłady z w/w przedmiotów odbywaja się w weekend'y.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres:biuro@speed.zgora.pl.

Zajęcia (czas trwania kursu, godziny, terminy):

Część teoretyczna i praktyczna kursu trwa około 3 miesięcy.
Zajęcia teoretyczne odbywają się głównie w weekendy – soboty i niedziele od godziny 8:00 lub 9:00 – i/lub w ustalone przez Słuchaczy z Wykładowcą dni zajęć w ciągu tygodnia.
Pod koniec trwania części teoretycznej rozpoczynają się praktyki pedagogiczne.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej OSK „SPEED” w Zielonej Górze przy ulicy Anieli Krzywoń 8A.
Wejśćie od strony Marketu BILLA

Najbliższy kurs rozpoczyna się:
5 Października (Sobota) godz. 12.00

Zakończenie kursu, egzamin końcowy, zaświadczenia

Kurs kończy egzamin końcowy, który obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z „Psychologii”, „Metodyki nauczania”, „Przepisów ruchu drogowego”, „Techniki kierowania pojazdem”, „Czynności kontrolno-obsługowych” oraz prezentacje wylosowanych tematów realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.

Egzamin przeprowadzany jest przez komisję w skład, której wchodzą wykładowcy w/w przedmiotów. Pierwsza część egzaminu przeprowadzana jest w formie testu komputerowego. Kolejna w formie ustnej i testu pisemnego.

Ostatnia częsc egzaminu przeprowadzana jest na placu manewrowym. Kandydat na instruktora nauki jazdy powinien umieć

 • sprawdzić podstawowe elementy pojazdu odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Przygotować się do jazdy, płynnie ruszyć i jechac pasem ruchu do przodu i do tyłu.
 • zaparkować prostopadle tyłem i przodem
 • zaparkować równoległe tyłem
 • zaparkować przodem skośnie
Po zdanym egzaminie wewnętrznym Słuchacze otrzymują zaświadczenie uprawniające do zapisu na egzamin państwowy.

Dlaczego kurs warto zrobić w naszym ośrodku szkolenia kierowców?

 1. Zapewniamy zrobienie praktyki instruktorskiej w naszej szkole.
 2. posiadamy dokładnie takie same marki pojazdów jakie są na egzamie państwowym w Gorzowie WLKP lub w Zielonej Górze. Fiat Punto II, Fiat Grande Punto, Renault CLIO i Yamaha YBR 250
 3. Profesjonalnie przygotowana kadra wykładowców
 4. Szybki termin ukończenia kursu
 5. Jako nieliczni proponujemy zatrudnienie dla najlepszych absolwentów naszego szkolenia

Egzamin państwowy

Egzamin państwowy możesz zdawać w dowolnym mieście wojewódzkim w Polsce. Najbliżej oczywiście jest Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Drugi w kolejności (odległość od Zielonej Góry) jest Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

"Wrocław" w odróżnieniu od Gorzowa udostępnia na swoich stronach internetowych:

"Gorzów" organizuje egzaminy w Gorzowie Wlkp. lub w Zielonej Górze.

Więcej informacji dotyczących zapisywania się egzaminy we Gorzowie Wlkp. znajdziesz na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wymagane dokumenty podczas zapisywania się na państwowy egzamin dla kandydatow na instruktorów nauki jazdy:

 1. Zaświadczenie o ukończenia kursu
 2. Wypełniony wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Do pobrania - Uwaga Format A5.
  W tytule należy podac organ taki sam jaki macie państwo w prawo jazdy pod poz 4c - organ wydający
 3. aktualna fotografia – o wymiarze 35 x 45 mm - 1szt
  – wymogi:
  • wykonane na jasnym tle,
  • wykonane na jasnym tle
  • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
  • twarz powinna by. ukazana z lewego półprofilu z widocznym uchem
 4. Zaświadczenie z Sądu
 5. Kserokopia prawa jazdy potwierdzona np. przez OSK SPEED
 6. Kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego (wykształcenie średnie) potwierdzenia np. przez OSK SPEED
 7. Orzeczenie lekarskie
 8. Zaświadczenie z poradni psychologicznej
 9. Dowód wpłaty za egzamin państwowy Kat A: 180.00 PLN; Kategoria B: 220.00 PLN

  Jak wygląda egzamin państwowy?

  Egzamin składa sie dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to testy z znajomości prawa ruchu drogowego, metodyki nauczania, psychologii i zasad prowadzenia ośrodka szkolenia.

  Po zakończeniu części teoretycznej, kandydat na instruktora nauki jazdy musi przeprowadzić przed komisją egzaminacyjną wykład na wylosowany wcześniej temat.

  Kolejnym etapem egzaminu to "plac". Egzamin na placu polega na zaprezentowaniu wszystkich zadań jakie przewiduje egzamin dla kandydata na kierowcę.

  Po każdym egzaminie absolwenci naszych szkoleń dostarczają nam cenne informację na temat pytań i przebiegu egzaminu. Prxykłady pytań znajdziesz poniżej.

  Koszt kursu i zasady płatności:

  • Kurs podstawowy: 3000 PLN
  • Kurs dodatkowy: 600 PLN

  Kursowi podstawowemu podlega kandydat przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

  Kurs dodatkowy obowiązuje:

  • każdorazowo po dwukrotnym uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu przed komisją
  • jeżeli Słuchacz rozszerza posiadany zakres uprawnień instruktora
  • jeżeli posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego
  • jeżeli instruktor został skreślony z ewidencji instruktorów

  Cena kursu wynosi 3000 PLN dla pierwszej kategorii i 600 PLN dla każdej następnej, np. w przypadku posiadania prawa jazdy kategorii A i B, zamierzając rozpocząć kurs instruktorski na obie te kategorie, koszty liczone są następująco: 3000 PLN kat. B + 600 PLN kat. A = 3600 PLN.

  Gdy instruktor rozszerza uprawnienia, np. posiada uprawnienia do szkolenia w zakresie kategorii B z zamiarem rozszerzenia o kategorię A, koszt kursu wynosi 600 PLN .

  Gdy instruktor posiadając uprawnienia do szkolenia w zakresie kategorii B zamierza rozszerzyć je o kolejne dwie kategorie (np. C i D), koszty liczone są następująco: 600 PLN + 600 PLN = 1200 PLN.

  W kursach instruktorów nauki jazdy uwzględniamy płatności ratalne jedynie za kurs podstawowy:

  • I rata 400 PLN przed rozpoczęciem kursu,
  • II rata 1300 PLN 30 dni od rozpoczęcia kursu,
  • III rata 1300 PLN 60 dni od rozpoczęcia kursu

  Jeżeli przedmiotem opłat są dwa kursy, np. w formie: 3000 PLN kat. B + 600 PLN kat. A = 3600 PLN, ratę III w wysokości 1300 PLN należy powiększyć o pozostałe 600 PLN za drugi kurs.

Czekasz na egzamin?
Nie czekaj bezczynnie Jeszcze dzisiaj zadzwoń lub wyślij SMS (oddzwonimy) i umów się na jazdę doszkalającą z naszym instruktorem.
tel. 502 325793

Nasze pojazdy:
Toyota Yaris
Suzuki Gladius
YAMAHA YBR 250

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Kontakt on-line:

GG: #3893737
Skype: speed.zgora.pl

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.

Kategoria AM, A1, A2, A
Szkolimy na motocyklach

 • Suzuki Gladius
 • YAMAHA YBR 250
 • YAMAHA YBR 125
 • ROMET ZK50

Kategoria C
Zajęcia praktyczne prowadzimy pojazdem marki MAN TGL 12.240 - 8 biegowa skrzynia biegów DMC 12000kg - identyczny jak w WORD Zielona Góra


Poznaj instruktorów nauki jazdy SPEED

Stronę www przygotował: Jakub Kawecki