Regulamin szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców SPEED.

§1
Szkoła Nauki Jazdy "SPEED" z siedzibą w Zielonej Górze prowadzi szkolenia w zakresie kategorii prawa jazdy: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra

§2
Osoba zapisująca się na kurs prawa jazdy musi wypełnić wniosek o rozpoczęcie kursu (dostępny w siedzibie szkoły nauki jazdy) lub wypełnic formularz znajdujący się na stronie internetowej, oraz powinna wnieść opłatę wpisową (min. kwota 200 zł.). Podpisując zapoznanie się z regulaminem obowiązującym kursantów, osoba zapisująca się na kurs zobowiązuje się wnieść całą opłatę za szkolenie podaną w cenniku firmy, wraz ze wszystkimi opłatami dodatkowymi wynikającymi z cennika wybranego kursu.. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie (tzn. 30 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia) upoważnia ośrodek szkolenia kierowców do przerwania szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty. Jeżeli nadal wymagana kwota wraz ze stosownymi odsetkami o których mówi &10 regulaminu nie zostanie zapłacona ośrodek szkolenia kierowców występuje na drogę sądową przeciwko osobie, która zalega z zapłatą za kurs, lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę windykacyjną.

§3
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Szkoły Nauki Jazdy indentyfikator PKK- profil kandydta na kierowcę oraz dokonać stosownych opłat za kurs znajdujących się w cenniku firmy wg. wybranego przez siebie wariantu kursu.

§4
Kwota opłat za kurs prawa jazdy (znajduje się w cenniku kursu prawa j.) może być wpłacona w całości, lub rozdzielona na 3 raty kredyty firmowy (30 dniowy):

  • I rata w wysokości min. 200 zł. płatna przy dokonywaniu zapisu na kurs (przed rozpoczęciem szkolenia),
  • II rata w 600 zł. Przed rozpoczęciem zajęć z praktycznej nauki jazdy,
  • III rata w wysokości pozostałej kwoty (wynikającej z ceny wybranego kursu) płatna do 30 dnia od rozpoczęcia kursu lub do 10 godziny zajęć praktycznych
Raty w kredycie firmowym (30 dniowym) są nie oprocentowane i zwolnione od opłat manipulacyjnych. Jeżeli osoba korzysta z jakiegokolwiek rabatu np. dla uczniów i studentów musi wpłacić całą kwotę wynikającą z cennika najpóźniej 3 dni po rozpoczęciu kursu - w przeciwnym razie traci możliwość skorzystania ze zniżki.

§5
Po odbyciu wszystkich obowiązkowych zajęć teoretycznych uczestnik kursu rozpoczyna drugą część kursu, czyli praktyczną naukę jazdy. Przed rozpoczęciem jazd kursant powinien zdać Wewnętrzny Egzamin Teoretyczny (WET). Terminy WET można ustalić w biurze OSK SPEED

§6
Zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem instruktora praktycznej nauki jazdy. Instruktor jest osobą decydującą o programie szkolenia praktycznego (tzn. on dobiera ćwiczenia na poszczególnych lekcjach do potrzeb kursanta, tak aby go jak najlepiej przygotować do egzaminu i jak najlepiej nauczyć poruszania się po drodze i poza nią). Aby umówić się na praktyczne lekcje jazdy należy skontaktować się z biurem: osobiście w godzinach pracy biura (tj. od poniedziałku do piątku od 14 do 17,), lub telefonicznie w godzinach pracy biura - telefony: (68-325 05 17 lub 0 502 325793). Biuro ustala jazdy w kolejności napływania zgłoszeń.

Po odbyciu wszystkich obowiązkowych godzin jazd kursowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy kursant umawia się na Wewnętrzny Egzamin Praktyczny (WEP). Terminy WEP można ustalić w biurze Koszt WEP jest wliczony w cenę kursu.
Jeżeli wynik egzaminu będzie negatywny należy opłacić WEP poprawkowy i ustalić nowy termin.


Jeżeli kursant nie przyjdzie na umówioną jazdę i jazda, która ma się odbyć nie zostanie odwołana na dzień przed jazdą - trzeba za tę jazdę dodatkowo zapłacić (1 godzina kosztuje 20 zł.), lub jazda przepada.

PAMIĘTAJ: Jeżeli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, zawsze odwołuj w biurze firmy jazdę na którą nie możesz przyjść - najlepiej dzień wcześniej.

§7
Kurs (teoretyczny) prawa jazdy kończy się Wewnętrznym Egzaminem Teoretycznym Zaliczenie WET skutkuje dopuszczeniem do egzaminu państwowego teoretycznego (o zaliczeniu decyduje pozytywny wynik z egzaminu testowego). Egzamin ten jest przeprowadzany przez Kierownika Ośrodka Szkoleń Kierowców, lub osobę przez niego upoważnioną w ustalonych wcześniej terminach. Jeżeli zaliczysz WET otrzymasz pieczątkę i podpis w swojej karcie i tym samym jesteś uznany za osobę przygotowaną do złożenia egzaminu państwowego teoretycznego. Jeżeli nie zaliczysz WET w pierwszym podejściu - musisz przystąpić do egzaminu poprawkowego. WET poprawkowy kosztuje - 15 zł.

Kurs (praktyczny) prawa jazdy kończy się Wewnętrznym Egzaminem Praktycznym (WEP) - Zaliczenie skutkuje dopuszczeniem do egzaminu państwowego praktycznego. (o zaliczeniu decyduje pozytywny wynik z egzaminu praktycznego). Egzamin ten jest przeprowadzany przez Kierownika Ośrodka Szkoleń Kierowców, lub osobę przez niego upoważnioną w ustalonych wcześniej terminach. O dopuszczeniu do Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego (WEP) decyduje instruktor szkolący. Jeżeli instruktor nie dopuszcza Cię do Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego (WEP) powinieneś wykupić dodatkowe godziny jazdy, aby lepiej się przygotować do niego. Instruktor wie dokładnie czego Ci potrzeba i pomoże Ci przygotować się dobrze do egzaminu. Jeżeli zaliczysz WEP otrzymasz pieczątkę i podpis w swojej karcie i tym samym jesteś uznany za osobę przygotowaną do złożenia egzaminu państwowego praktycznego. Jeżeli nie zaliczysz WEP w pierwszym podejściu - musisz przystąpić do egzaminu poprawkowego. Cena WEP poprawkowego znajduje się w wewnętrznym cenniku firmy.

Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych musi zostać wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i osoby szkolonej czyli Ciebie.

SZANOWNY KURSANCIE - WET i WEP są konieczne na kursie i wynikają z ustawy "Prawo o ruchu drogowym" i "ustawy o kierujących pojazdami", aby ocenić Twoją osobę ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, oraz poruszania się pojazdem i są przeprowadzane dla Twojego dobra, tak abyś oswoił się z czynnościami egzaminacyjnymi, z którymi spotkasz się na egzaminie państwowym.

§8
W celu odebrania zaświadczenia o ukończeniu kursu należy ukończyć szkolenie podstawowe i uzyskać pozytywny wynik z WET i WEP, oraz przedłożyć dokument źródłowy - kartę przeprowadzonych zajęć (podbitą pieczątką i podpisaną przez osobę przeprowadzającą egzamin). Biuro firmy na wniosek osoby szkolonej może ustalić termin egzaminu państwowego w WORD w Zielonej Górze po skompletowaniu wszelkich wymaganych dokumentów i wniesieniu przez nią opłaty wynikającej z cennika WORD.

§9

Dzień Egzaminu Wewnętrznego Teoretycznego jest ostatnim dniem kursu teoretycznego. Osoba uczęszczająca na kurs jest zobowiązana wnieść wszelkie stosowne opłaty wynikające z cennika firmy w ciągu miesiąca czasu (30 dni) od dnia rozpoczęcia kursu - jeżeli korzysta z kredytu firmowego (30 dniowy). Po tym dniu od pozostałej nie zapłaconej kwoty będą naliczane odsetki karne, w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki. (tzn. niezapłacona kwota * ilość dni zaległości po 30 dniu * 1% = kwota należnych odsetek)

§10
Uczestnik kursu składając swój podpis na wniosku o wydanie uprawnień, lub na potwierdzeniu wyrażenia zgody na warunki kursu, zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby Szkoły Nauki Jazdy "SPEED" zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. na podstawie art.. 23 ust. 1 pkt.1, oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97. Jednocześnie zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień w/w regulaminu. , aż do czasu ukończenia kursu.

§11
Kursant będący uczestnikiem kursu może przerwać kurs podstawowy (teoretyczny lub praktyczny) w dowolnym momencie, jednakże wiąże się to dla niego z poniesieniem konsekwencji finansowych. Zwrot opłaty wniesionej za szkolenie jest możliwy wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty, oraz karty przeprowadzonych zajęć. Zwrot pieniędzy następuje po odliczeniu opłat za część teoretyczną kursu (200 zł.-nie zależnie od ilości odbytych zajęć) i praktyczną (wyjeżdżone godziny - 1 godzina (60 minut) zgodnie z aktualnym cennikiem praktycznych szkoleń uzupełniających - powiększoną o kwotę opłaty manipulacyjnej wynoszącej 50 zł. Jeżeli kursant zapisuje się na kurs (rezerwuje miejsce) nie rozpoczynając go, a następnego dnia rezygnuje z kursu, również zostanie mu potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł. Za niewykorzystane jazdy dodatkowe przysługuje kursantowi zwrot wpłaconych pieniędzy po przedstawieniu oryginalnego dowodu wpłaty - w wysokości połowy zapłaconej kwoty. Zwrot wpłaconych pieniędzy następuje w przeciągu 7 dni od daty złożenia w/w dokumentów - gotówką lub przelewem na konto kursanta.

§12
Kursant będący uczestnikiem kursu może przerwać kurs podstawowy (teoretyczny lub praktyczny) w dowolnym momencie, jednakże wiąże się to dla niego z poniesieniem konsekwencji finansowych. Zwrot opłaty wniesionej za szkolenie jest możliwy wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty, oraz karty przeprowadzonych zajęć. Zwrot pieniędzy następuje po odliczeniu opłat za część teoretyczną kursu (200 zł.-nie zależnie od ilości odbytych zajęć) i praktyczną (wyjeżdżone godziny - 1 godzina (60 minut) zgodnie z aktualnym cennikiem praktycznych szkoleń uzupełniających - powiększoną o kwotę opłaty manipulacyjnej wynoszącej 50 zł. Jeżeli kursant zapisuje się na kurs (rezerwuje miejsce) nie rozpoczynając go, a następnego dnia rezygnuje z kursu, również zostanie mu potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł. Za niewykorzystane jazdy dodatkowe przysługuje kursantowi zwrot wpłaconych pieniędzy po przedstawieniu oryginalnego dowodu wpłaty - w wysokości połowy zapłaconej kwoty. Zwrot wpłaconych pieniędzy następuje w przeciągu 7 dni od daty złożenia w/w dokumentów - gotówką lub przelewem na konto kursanta.

§13
Kursant jest zobowiązany w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia zakonczyć szkolenie i opłacić całość kwoty. W przeciwnym wypadku opłata za szkolenie podlega korekcie do wysokości kwoty aktualnie obowiązującej za szkolenie.

§14
Powyższy regulamin został zatwierdzony przez właścicieli firmy Szkoła Nauki Jazdy "SPEED "dnia 1.09.2007 i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie firmy, jak również jest dołączany każdemu kursantowi do karty przeprowadzanych zajęć na kursie prawa jazdy.

tel: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Czekasz na egzamin?
Wykup jazdy doszkalające
Nasze pojazdy:
  • Toyota Yaris - kategoria B
  • Suzuki gladius - kategoria A
  • MAN TGL - kategoria C i C+E
  • Renault Trafic
od 50 pln

Wykłady bez wychodzenia z domu!
Kiedy chcesz i jak długo chcesz.

Kategoria AM, A1, A2, A
od 1200 pln
Kategoria C
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
od 18/21 lat
4200 pln


Kategoria B+E
Kategoria B96
Zespół‚ pojazdów o DMC>3500kg
od 18 lat
2200 pln
Kategoria C+E
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
od 18/21 lat
4200 pln

WYPOŻYCZALNIA

w Zielonej Górze www.otoRent.pl

Poznaj instruktorów nauki jazdy SPEED


Stronę www przygotował: Jakub Kawecki