USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 65. 1. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą odbywać się pod warunkiem uzyskania zezwolenia. Zezwolenie wydaje:
  1)  Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, jeżeli impreza ma odbyć się na autostradzie lub drodze ekspresowej,
  2)  wojewoda właściwy ze względu na miejsce, w którym rozpoczyna się impreza, jeżeli ma ona odbyć się na drodze innej niż określona w pkt 1.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje się po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Policji, a zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po zasięgnięciu opinii wojewodów właściwych ze względu na miejsce odbywania się imprezy.
3. W zakresie określonym w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 wojewoda działa po zasięgnięciu opinii komendanta wojewódzkiego Policji.
4. Organ wydający zezwolenie może:
  1)  odmówić wydania zezwolenia:
a)    w razie uzyskania negatywnej opinii organów, o których mowa w ust. 2 i 3,
b)    jeżeli impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu,
c)    jeżeli impreza utrudni ruch drogowy na znacznym obszarze,
  2)  cofnąć wydane zezwolenie, jeżeli:
a)    impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
b)    warunki ruchu, przy uwzględnieniu których zezwolenie zostało wydane, uległy zmianie.
5. Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:
  1)  jest prowadzona bez zezwolenia,
  2)  miejsce, trasa lub czas jej trwania wykraczają poza warunki określone w zezwoleniu,
  3)  jej przebieg w bezpośredni sposób zagraża bezpieczeństwu.
6. Przepisy określone w ust. 1-5 nie dotyczą procesji, pielgrzymek i konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
7. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunki ich odbywania oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.