USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 135. 1. Policjant:
  1)  zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
a)    stwierdzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b)    stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
c)    podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
d)    gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
e)    gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
f)    gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,
g)    przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
h)    przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
  2)  może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.
2. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b)-d) oraz w pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.