USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 124. 1. Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia o predyspozycjach psychicznych do kierowania pojazdem podlega osoba:
  1)  o której mowa w art. 122 ust. 2, przy ubieganiu się po raz pierwszy o wydanie świadectwa kwalifikacji,
  2)  kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  3)  inna, jeżeli lekarz w wyniku badania uzna za wskazane przeprowadzenie badania psychologicznego,
  4)  przewidziana do szkolenia na kierowcę na potrzeby wojska,
  5)  kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny.
2. Badanie psychologiczne wykonuje uprawniony psycholog w jednostce upoważnionej przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
3. Badanie psychologiczne jest wykonywane na koszt osoby badanej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do kierującego tramwajem.
5. Nadzór nad wykonywaniem badań psychologicznych sprawuje Minister Transportu i Gospodarki Morskiej lub jednostka przez niego upoważniona.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.