USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 119. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Przychodami ośrodka są:
  1)  wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  2)  wpływy za wykonanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Rozchodami ośrodka są wydatki na:
  1)  bieżące utrzymanie ośrodka,
  2)  prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii i pozwolenia do kierowania tramwajem.
4. Osiągnięty przez ośrodek zysk, po opłaceniu należnych podatków, jest przeznaczany na:
  1)  inwestycje związane z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117 ust. 1,
  2)  poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie.
5. Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą wojewody, na zasadach ogólnych.
6. Składniki majątkowe nabyte na cele ośrodka tworzą jego fundusz statutowy.
7. Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z egzaminowaniem i odrębnie dla każdej innej działalności.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.