USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 110. 1. Egzaminatorem może być osoba, która:
  1)  jest obywatelem polskim,
  2)  posiada wykształcenie wyższe,
  3)  posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 lat oraz uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej 1 roku,
  4)  potwierdziła wymagany stan zdrowia i predyspozycje psychiczne odpowiednim orzeczeniem,
  5)  nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
  6)  ukończyła kurs kwalifikacyjny w jednostce upoważnionej przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,
  7)  uczestniczyła w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadziła co najmniej 3 takie egzaminy pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskała pozytywną opinię,
  8)  zdała egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez:
a)    Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - w zakresie sprawdzania kwalifikacji na wszystkie kategorie prawa jazdy, z wyjątkiem kategorii T,
b)    wojewodę - w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T lub pozwolenie do kierowania tramwajem,
  9)  daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
  10) została wpisana do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez wojewodę.
2. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6 i 7, nie stosuje się do egzaminatora osoby ubiegającej się o prawo jazdy kategorii T lub o pozwolenie do kierowania tramwajem.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.