USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)


Art. 105. 1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem jest prowadzone przez instruktora, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Instruktorem jest osoba, która:
  1)  ma co najmniej wykształcenie średnie,
  2)  posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
  3)  potwierdziła wymagany stan zdrowia i predyspozycje psychiczne odpowiednim orzeczeniem,
  4)  ukończyła kurs kwalifikacyjny w jednostce upoważnionej przez wojewodę,
  5)  zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę,
  6)  nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
  7)  została wpisana do ewidencji instruktorów.
3. Szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej jest prowadzone przez osobę, która spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w pkt 1-3:
  1)  wykonuje zawód lekarza lub pielęgniarki,
  2)  posiada kwalifikacje instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża,
  3)  posiada kwalifikacje ratownika medycznego.

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.