Znaki zakazu


Zakaz ruchu w obu kierunkach:..

Znak ten oznacza, że droga, na której jest on ustawiony jest zamknięta dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowiązuje tylko w określonych godzinach, sę one podane na tarczy znaku.
W praktyce stosowane są wyjątki na rzecz osób niepełnosprawnych i komunikacji publicznej.

Zakaz wjazdu:

Oznacza zakaz wjazdu na drogę lub jezdnię jednokierunkową od strony jego umieszczenia. W szczególnych przypadkach znak ten może oznaczać zakaz wjazdu na drogę dwukierunkową.

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli jednośladowych:

Znak ten zabrania wjazdu na drogę pojazdami silnikowymi z wyjątkiem motocykli jednośladowych.

Zakaz wjazdu autobusów:

Znak ten zabrania wjazdu autobusów.

Zakaz wjazdu motocykli:

Oznacza zakaz wjazdu na drogę wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych:

Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu. Jeżeli na znaku określona jest masa pojazdu, to znak ten dotyczy tylko samochodów ciężarowych, których masa całkowita przekracza tę liczbę.

Zakaz wjazdu ciągników rolniczych:

Znak ten oznacza zakaz wjazdu na drogę wszelkich ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami:

Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych:

Zabrania wjazdu na drogę wszystkich pojazdów zaprzęgowych.

Zakaz wjazdu rowerów:

Oznacza, że wjazd na drogę rowerów jednośladowych i dwuśladowych jest zabroniony. Znak ten dotyczy również motorowerów

Zakaz wjazdu motorowerów:

Znak ten zakazuje wjazdu motorowerów na drogę . Nie dotyczy on rowerów.

Zakaz wjazdu wózków rowerowych:

Oznacza, że wjazd na drogę wózków rowerowych poruszanych siłą mięśni osób prowadzących lub też silnikiem jest zabroniony.

Zakaz wjazdu wózków ręcznych:

Zakazuje poruszania się po drodze osób ciągnących lub pchających wózek ręczny po jezdni. Znak ten nie dotyczy osób z wózkami podręcznymi (np. do zakupów).

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi:

Znak ten zakazuje wjazdu na drogę pojazdów przewożących materiały wybuchowe lub łatwopalne w ilościach określonych odrębnymi przepisami.

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę:

Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.:

Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których szerokość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.:

Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których wysokość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.:

Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których długość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... ton:

Oznacza, że wjazd na drogę wszelkich pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej wielkość podaną na znaku jest zabroniony. Rzeczywista masa całkowita pojazdu to masa pojazdu + masa towaru, który jest nim przewożony. W przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... ton:

Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów, w których nacisk choćby jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy podanej na znaku.

Stop:

Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze. Kierujący powinien zatrzymać pojazd w miejscu oznaczonym na drodze lub w takim miejscu, w którym może on się upewnić o możliwości wjazdu na skrzyżowanie.

Zaraz jak wyjedziesz z WORD'u jest skrzyżowanie z tym znakiem (skrzyżowanie ul. Browarnej z Nową -punkt B).
Pamiętaj, to musi być zatrzymanie, a nie prawie zatrzymanie, ponieważ najczęściej własnie dlatego "oblewane" są tam egzaminy.

Zakaz skrętu w lewo:

Znak ten zabrania skrętu w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli znak ten jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy on najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.

Zakaz skrętu w prawo:

Znak ten zabrania skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli znak ten jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.

Zakaz zawracania:

Znak ten zakazuje zawracana na najbliższym skrzyżowaniu oraz odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem.

Egzaminator może wydac komendę typu "prosze zawrócic w najbliższym dozwolonym miejscu". Bardzo często takie polecenie pada przed miejscem gdzie nie wolno nam zawrócic. Miedzy innymi takim miejscem jest skrzyżowanie przed którym stoi własnie ten znak. Własnie takie miejsce jest w Zielonej Górze jadąc od ronda PCK Aleją Wojska Polskiego.

Koniec zakazu zawracania:

Znak ten odwołuje wcześniej ustawiony znak Zakaz zawracania. Umieszczany jest on wówczas, gdy zakaz zawracania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

Zakaz wyprzedzania:

Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe (np. rowery, wózki ręczne).
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączeniaany znakiem odwołującym ten zakaz.

Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe:

Zabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Znak ten nie dotyczy autobusów, chociaż ich masa całkowita przekracza 3,5 tony.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

Koniec zakazu wyprzedzania:

Znak ten występuje za znakiem: zakaz wyprzedzania i anuluje działanie tego znaku. Umieszcza się go wówczas, gdy zakaz wyprzedzania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe:

Znak ten umieszcza się wtedy, gdy zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

Zakaz używania sygnałów dźwiękowych:

Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych:

Znak ten umieszcza się w przypadku, gdy zakaz używania sygnałów dźwiękowych obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka:

Znak ten zabrania wjazdu na zwężony odcinek drogi w momencie, gdy zmusiłoby to uczestników ruchu drogowego znajdujących się na tym odcinku drogi lub zbliżających się do niego, do zatrzymania się. Znak ten stosuje się na zwężonych odcinkach drogi, na których wymijanie się dwóch pojazdów jest niemożliwe. Na drugim końcu zwężonego odcinka ustawia się znak informacyjny: pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi.

Stój - urząd celny:

Znak ten zobowiązuje kierującego pojazdem do zatrzymania się przed urzędem celnym w celu umożliwienia dokonania kontroli celnej. Jeżeli powodem zatrzymania pojazdów są inne przyczyny, to na znaku lub dołączonej do niego tabliczce określany jest powód zatrzymania. Dalsza jazda może nastąpić za zgodą uprawnionego organu.

Stój - kontrola graniczna:

Oznacza, że kierujący powinien się zatrzymać w celu umożliwienia kontroli granicznej.

Stój - rogatka uszkodzona:

Oznacza, że kierujący pojazdem powinien się zatrzymać. Jeżeli przy znaku nie ma osoby kierującej ruchem, to dalsza jazda może nastąpić dopiero po upewnieniu się, że do przejazdu kolejowego nie zbliża się pociąg.

Stój - sygnalizacja uszkodzona:

Oznacza, że kierujący pojazdem powinien się zatrzymać. Jeżeli przy znaku nie ma osoby kierującej ruchem, to dalsza jazda może nastąpić dopiero po upewnieniu się, że do przejazdu kolejowego nie zbliża się pociąg.

Stój - wjazd na prom:

Zobowiązuje kierującego pojazdem do zatrzymania się przed wjazdem na prom.

Stój - kontrola drogowa:

Zobowiązuje kierującego pojazdem do zatrzymania się z powodu kontroli drogowej.

Stój - punkt opłat:

Zabrania dalszej jazdy w celu poboru opłaty za przejazd drogą. Dalsza jazda może nastąpić za zgodą uprawnionego organu lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

Ograniczenie prędkości:

Znak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka dodatkowa z symbolem pojazdu, do którego się on odnosi. Znak ten stosuje się również, gdy zachodzi potrzeba wskazania dozwolonej prędkości większej niż normalnie obowiązująca.

Są miejsca w Zielonej Górze, gdzie stoją znaki ograniczające prędkość do 10km/h. Przekroczenie tej prędkości oznacza zakończenie agzaminu z wynikiem negatywnym. Jednym z taki ch miejsc jest wjazd do Marketu AUCHAN.

Koniec ograniczenia prędkości:

Znak ten uchyla działanie znaku ograniczenie prędkości przed najbliższym skrzyżowaniem.

Zakaz postoju:

Znak ten oznacza, że:
  • zabrania się postoju trwającego dłużej niż czas określony napisami na znaku lub pod znakiem. Jeżeli czas ten jest nieokreślony, to zabrania się postoju trwającego dłużej niż 1 minutę.
  • znak obowiązuje całą dobę, jeżeli okres doby jest nieokreślony.
  • znak dotyczy tej strony jezdni, na której jest ustawiony.
W niektórych przypadkach do znaku dołącza się tabliczkę określającą jakich grup pojazdów znak ten dotyczy, bądź nie dotyczy.

Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

Zakaz zatrzymywania się:

Znak ten zabrania zatrzymywania pojazdu. Jeżeli nie określono okresu doby w jakim on obowiązuje, okres ten wynosi całą dobę. Zakaz dotyczy tej strony jezdni, na której został umieszczony. Na odcinkach drogi, na których obowiązuje ten znak kierującemu pojazdem nie wolno zatrzymać pojazdu, nawet na chwilę, chyba że wynika to z warunków ruchu drogowego lub zaistniarzyżowania, ą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

Są miejsca w Zielonej Górze, gdzie egzaminator może powiedzieć "proszę się zatrzymać" a Ty widzisz że przy drodze stoi znak "zakaz zatrzymywania sie". Uważaj na takie sytuację ponieważ nie wolno Ci powiedzieć że nie możesz sie tutaj zatrzymać.
Zakaz zatrzymywania dotyczy tej strony drogi przy której stoi znak, dlatego zaparkuj przy lewym krawężniku jezdni.

Zakaz postoju w dni nieparzyste:

Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w nieparzyste dni miesiąca. Po drugiej stronie jezdni ustawiany jest znak: zakaz postoju w dni parzyste. Dla znaku obowiązuje zasada, że brak na nim napisu oznacza zakaz postoju ponad 1 minutę. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawie się tylko z lewjącym ten zakaz

Zakaz postoju w dni parzyste:

Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w parzyste dni miesiąca. Po drugiej stronie jezdni ustawiany jest znak: zakaz postoju w dni nieparzyste. Dla znaku obowiązuje zasada, że brak na nim napisu oznacza zakaz postoju ponad 1 minutę. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawie się tylko z lewjącym ten zakaz.

Strefa ograniczonego postoju:

Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty. Znak ten nie dotyczy taksówek zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich miejscach postoju.

Koniec strefy ograniczonego postoju:

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju. Znak ten jest umieszczany na wszystkich drogach wylotowych z danej strefy ograniczonego postoju.

Zakaz ruchu pieszych:

Znak ten oznacza, iż droga jest zamknięta dla pieszych.

Koniec zakazów:

Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: zakaz wyprzedzania, zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, zakaz zawracania, zakaz używania sygnałów dźwiękowych, ograniczenie prędkości.

Strefa ograniczonej prędkości:

Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.

Koniec strefy ograniczonej prędkości:

Znak ten określa wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
z

Zadzwoń do nas: 502-325-793
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

Kontakt on-line:

GG: #3893737
Skype: speed.zgora.pl

Zapisy on-line

Zapisy na kursy prawa jazdy bez wychodzenia z domu.

Kategoria A
Szkolimy na motocyklach:

  • SUZUKI Gladius SFV650A
  • YAMAHA YBR 125
  • YAMAHA YBR 250

Kategoria B
Zajęcia teretyczne prowadzimy w sali wykładowej wyposażonej w 10 stanowisk komputerowych.

Zajęcia praktyczne prowadzimy pojazdami marki FIAT PUNTO.

Czekasz na egzamin?
Nie czekaj bezczynnie Jeszcze dzisiaj zadzwoń lub wyślij SMS (oddzwonimy) i umów się na jazdę doszkalającą z naszym instruktorem.
tel. 502 325793

Nasze pojazdy:
FIAT PUNTO II
YAMAHA YBR